ประกันสังคมบนมือถือ

AD WEB NET 2

 

tp-ประกันสังคม1

นายสรวิศ ยังน้อย ประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงเกี่ยวกับการบริการของสำนักงานประกันสังคมในระบบออนไลน์ว่า ตอนนี้ ทางสำนักงานประกันสังคมจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตอบสนองนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงแรงงาน  ซึ่งมีนโยบายในการพัฒนากำลังคนของประเทศ ระยะ 20 ปี พ.ศ.2560-2579  สร้างความมั่นคง ยั่งยืน เพื่อยกระดับจากไทยแลนด์ 2.0 สู่ 4.0 รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารภายในองค์กรและสามารถรองรับการปรับเปลี่ยนการทำงานยุคดิจิทัล พัฒนาระบบและเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อการเข้าถึงงานบริการของภาครัฐในรูปแบบใหม่

ทั้งนี้การดำเนินการข้างต้นจะขับเคลื่อนด้วยกลไก ประชารัฐ โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ซึ่งทางสำนักงานประกันสังคมได้พลิกโฉมการให้บริการช่องทางใหม่เพื่อรองรับไทยแลนด์4.0 เชื่อมโยงการให้บริการของสำนักงานประกันสังคมกับผู้ประกันตนผ่านสมาร์ทโฟน โดยสามารถตรวจสอบข้อมูลดังนี้ คือ ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ สิทธิทันตกรรมแบบไม่ต้องสำรองจ่าย ตรวจสอบเงินสะสมชราภาพ เช็คสิทธิสถานพยาบาล เช็คประวัติการเบิกสิทธิประโยชน์ และติดตามข่าวสารการประชาสัมพันธ์ วิธีลงทะเบียนใช้งาน เพียงเข้าไปที่ ssoconnect.mywallet.co ซึ่งใช้ได้ทั้งระบบiosและAndriod

 

 

tp-ประกันสังคม2 tp-ประกันสังคม3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว