ปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-เปิดปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร1

ที่ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน พันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกและปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร กรมทหารสื่อสารที่ 1ประจำปีการศึกษา 2560 เริ่มต้นได้มีการทำพิธีถวายราชสักการะและกล่าวคำปฏิญาณต่อพระบรมรูป ร.6 โดยในปีนี้มีนักศึกษาวิชาทหารในเขตจังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม และกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่ใกล้เคียง เข้ารับการฝึกทั้งสิ้น 50สถาบัน จำนวน 1,045 นาย  โดยทางกองพันทหารสื่อสารที่ 101 กรมทหารสื่อสารที่ 1 รับผิดชอบการฝึก นักศึกษาวิชาทหารปีที่ 1, กองพันทหารสื่อสารที่ 102 กรมทหารสื่อสารที่1รับผิดชอบฝึก นักศึกษาทหารปีที่ 2 และกองร้อย กองบังคับการ กรมทหารสื่อสารที่ 1 รับผิดชอบฝึก นักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 3 มีระยะเวลาในการฝึกตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน – วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

พันเอกกิตติ สมสนั่น ผู้บังคับการกรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน ได้ขอให้นักศึกษาวิชาทหารทุกนาย จงจั้งใจรับการฝึกด้วยความขยัน อดทน เพื่อจะได้นำความรู้ที่ได้รับ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ทั้งแก่ประเทศชาติ และทั้งต่อตัวนักศึกษาวิชาทหารเอง

 

tp-เปิดปฐมนิเทศนักศึกษาวิชาทหาร2

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว