บ้านวิชาการ

AD WEB NET 2

vk สช 1

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย  ได้มีการจัดงานนิทรรศการบ้านวิชาการในชื่องานว่า  บ้านพอเพียง  ร้อยเรียงตามรอยพ่อ  โดยมีบูธกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ซึ่งนำมาร้อยเรียงเกี่ยวกับงานวิชาการได้อย่างน่าสนใจ  อาทิบูธพระอัฉริยภาพด้านกีฬา   ด้านการศึกษาภาษาอังกฤษ   ด้านศิลปะและดนตรี   , ด้านเศรษฐกิจพอเพียงและศาสนา  หรือพระอัฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์  ที่มีการนำเสนอพระราชกรณียกิจของพระองค์ที่เกี่ยวเนื่อง  เช่น  การทำฝนหลวง  โครงการแก้มลิง  การผลิตไบโอดีเซล  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการร่วมเล่นเกมส์  และร้องเพลง  รวมถึงโชว์ผลงานนักเรียน  ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้มุ่งเน้นให้นักเรียนได้รำลึกถึงพระมหากรุณิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  และได้รับประโยชน์ในเรื่องวิชาการ  ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการเรียนการสอนด้วย

vk สช 2 vk สช 3

                                                                              ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว