บำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

ADS-WEB-NET POST WEB 390

FT จิตอาสา1

เมื่อเวลา 10.30 น. ของวันที่ 5 ธ.ค. 2562 ที่บริเวณริมเขื่อนหน้าที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้ว นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

FT จิตอาสา2

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความสะอาดลำน้ำ คูคลอง และพัฒนาชุมชนที่อาศัยริมแม่น้ำ คูคลอง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันนี้ ประกอบด้วย การเก็บผักตบชวา  เก็บขยะในลำคลอง การปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบที่ว่าการอำเภอบ้านแพ้วและพัฒนาชุมชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าว เป็นการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนตระหนักและให้ความสําคัญในการดูแลรักษาแม่น้ำคูคลอง แสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

FT จิตอาสา3

FT จิตอาสา4

ธาราธร/ภาพ กันยารัตน์ / ข่าว