บันทึกความร่วมมือจังหวัดสะอาด

vk  mou 3

ที่ห้องประชุมศาลากลาง    จังหวัดสมุทรสาครได้จัดงานการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” จังหวัดสมุทรสาครขึ้น  โดยมีนายนิวัฒน์  รุ่งสาคร  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วยนายมณฑล  ไกรวัตนุสสรณ์  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร  นายชุมพล  จันทร์จรัสวัฒนา  รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร  นายขจร  ศรีชวโนทัย  ท้องถิ่นจังหวัด  และหน่วยงานสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสาคร   รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนี้เพื่อปฏิบัติงานร่วมกัน

vk  mou 2

บันทึกข้อตกลงนี้เกิดขึ้นจากตามมติคณะรัฐมนตรี  ที่ได้มอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยบูรณาการร่วมกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการจัดทำแผนปฏิบัติการ “ประเทศไทย ไร้ขยะ” ตามแนวทาง “ประชารัฐ” ระยะ 1 ปี  โดยใช้หลัก 3Rs คือ  การใช้น้อย  ใช้ซ้ำ  และนำกลับมาใช้ใหม่  โดยมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในภาพรวม 

vk  mou 1

ดังนั้นนโยบายการบริหารจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”  จึงมีเป้าหมายในการลดปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่เข้าสู่ระบบกำจัด ร้อยละ 5 จากปี 2559  และให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดกิจกรรมการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยหรือการนำไปใช้ประโยชน์ในชุมชนเพิ่มมากขึ้น

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว