บันทึกข้อตกลงวิทยาลัยชุมชน & ร.ร.วัดหลักสี่พิพัฒน์ฯ

vk ข้อตกลง 3

โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์   จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ  ระหว่าง  วิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  กับ  โรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์  โดยทั้ง ๒ ฝ่าย  มีความเห็นชอบร่วมกันที่จะส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาการจัดการศึกษาด้านวิชาการ  กิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน  และเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้นักเรียนมีทางเลือกในการศึกษาตามความต้องการของตนเอง  ซึ่งจะเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชากรในชุมชนต่อไป

vk ข้อตกลง 1

โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ  เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองต่อการจัดกระบวนการเรียนรู้ทางสังคม  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  การประกอบอาชีพให้กับนักเรียน   ผลิตบัณฑิตในระดับอนุปริญญา  ให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่นที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของชุมชนวัดหลักสี่  และจังหวัดสมุทรสาคร   ศึกษาและวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรมและจัดการความรู้เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน   และยังเป็นการเปิดโอกาสส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดโอกาสทางการศึกษาในชุมชนอย่างทั่วถึง   รวมถึงจัดหาสถานประกอบการและสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรองรับการประกอบอาชีพและการศึกษาในระดับสูงขึ้นต่อไป

vk ข้อตกลง 2

vk ข้อตกลง

โดยทั้ง ๒ ฝ่ายได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลง  และยึดถือเก็บไว้คนละ ๑ ฉบับ  ทางวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาครนำโดยนายโกศล  หนูสมแก้ว   ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  นายเผด็จ  เปล่งปลั่ง    รองผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร   และนายวรวุฒิ บุญเพ็ญ  ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนสมุทรสาคร  ส่วนทางด้านโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์นำโดยนายสุรเดช  สมเกียรติกุล  ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์   นางสุรีย์  ดิเรกโชติพงษ์  ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหลักสี่พิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์  และนายจิรวัฒน์  ขวัญช่วย  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่ราชการแทนผู้อำนวยการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๐

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว