บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษา

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 20 พฤศจิกายน 2561 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการศึกษา ระหว่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร สำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 10 สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตสมุทรสาคร และศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทนจาก 4 หน่วยงาน และคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมในพิธี

สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ เนื่องจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาครได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญในเรื่องการให้การสนับสนุนส่งเสริมพัฒนาด้านการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการระดมสรรพกำลัง งบประมาณในการพัฒนาการศึกษาและบริการสาธารณะให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประกอบกับวิสัยทัศน์ด้านการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร ที่กำหนดไว้ว่า “เรียนรู้ตลอดชีวิต คิดอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี”  เพื่อให้ประชาชนชาวจังหวัดสมุทรสาครมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น จึงมีมติเห็นชอบร่วมกันเพื่อจัดการศึกษาในระดับก่อนประถมศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และช่วยเหลือการศึกษาสำหรับเด็กพิการ ให้การศึกษาเป็นเรื่องสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ใช้การศึกษาเป็นกลยุทธ์ในการพัฒนายกระดับการเรียนการสอนให้ดีขึ้น ซึ่งที่ผ่านมาอบจ.สมุทรสาครได้สนับสนุนงบประมาณด้านการจัดการศึกษาไปแล้ว 332,799,254 บาท สำหรับการบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ จะมีผลบังคับใช้ 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561-30 กันยายน 2564

 

tp-MOU2 tp-MOU3 tp-MOU4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว