บรรพชาภาคฤดูร้อน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม ที่ผ่านมา ที่วัดเกตุมวดีศรีวราราม ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  พระภาวนาวิสุทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกตุมฯ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน ทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 โดยมีครู อาจารย์ และผู้ปกครองเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก

พระภาวนาวิสุทธิคุณ  เจ้าอาวาสวัดเกตุมวดีศรีวราราม กล่าวว่า พิธีบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนนี้ ทางวัดเกตุมวดีศรีวราราม ร่วมกับ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร จัดขึ้น ภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ด้วยการจัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน โดยมีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ เพื่อบรรพชาเป็นสามเณร จำนวน 110 รูป และอุปสมบทพระสงฆ์อีก 8 รูป ซึ่งทั้งหมดจะเข้ารับการศึกษาพระธรรมวินัย และปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดฯ เป็นเวลา 15 วัน นับตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่ 25 มีนาคม 2561 ทั้งนี้นอกจากจะเพื่อร่วมกันทำความดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2561 นี้แล้ว ยังเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชอีกด้วย ตลอดจนยังเพื่อให้เยาวชนได้ศึกษาหลักธรรมคำสั่งสอนของหลักพระพุทะศาสนา ให้มีคุณธรรม  มีสมาธิที่มั่นคง ห่างไกลยาเสพติดและอบายมุข  รู้จักบาปบุญคุณโทษ ไม่ประมาทในการดำรงชีวิต และเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติในอนาคต ต่อไป

           

tp-บวชหมู่2 tp-บวชหมู่3 tp-บวชหมู่4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว