นิทรรศการเมืองพอเพียง

WEB-02

s - นิทรรศการพอเพียง-01

ที่โรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการต่างประเทศ  เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์เสริมสร้างต้นกล้าความดีในกลุ่มเยาวชนยุวทูตความดี ปี2562  นิทรรศการเมืองพอเพียง โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นางสาวมะลิ คงสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการาม รวมทั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดป้อมวิเชียรโชติการามและโรงเรียนภาคีเครือข่ายเข้าร่วมจำนวนมาก

s - นิทรรศการพอเพียง-02

โดยทางด้าน คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา อดีตปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรรมการบริหารมูลนิธิยุวทูตความดี ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กระทรวงการต่างประเทศ  กล่าวว่าโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ) ร่วมกับมูลนิธิยุวทูตความดี ที่ได้ตระหนักในความสำคัญของเยาวชนว่าเป็นพลังที่เข้มแข็งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ความยั่งยืนจึงควรได้รับการส่งเสริมพัฒนาให้เป็นคนดี มีคุณภาพ มีภูมิคุ้มกัน เพื่อให้พลังแห่งต้นกล้าความดี พัฒนาวิถีไทย ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง โดยการรณรงค์เสริมสร้างให้เยาวชนเป็นต้นกล้าความดี เข้าใจและเข้าถึงความพอเพียงตามคำพ่อสอน โดยส่งเสริมให้เชื่อมโยงความรู้ นำไปสู่การถือปฏิบัติในชีวิตประจำวันของทุกช่วงวัยและทุกสายอาชีพ เพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานความพอเพียงในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยภายในงานมีการจัดนิทรรศการเคลื่อนที่ เมืองพอเพียง ซึ่งจะทำให้เยาวชนได้รู้จักเมืองไทยและเข้าใจประเทศเพื่อนบ้านยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมสร้างสรรค์ในหลากหลายรูปแบบจะนำพาเยาวชนไทยให้พร้อม ก้าวไกลทันโลกสืบไป

s - นิทรรศการพอเพียง-03

s - นิทรรศการพอเพียง-04

s - นิทรรศการพอเพียง-05

สุเมธ /ภาพ/ข่าว