นักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

footer_master

   ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ นายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธาน  เป็นประธานเปิดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่    มีใบขับขี่จังหวัดสมุทรสาคร ประจำปีงบประมาณ 2562  พร้อมด้วย นางชริตว์จาร์ คล่องการยิง ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คณะครู และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6  จำนวน 50 คน เข้าร่วมโครงการ

ด้านขนส่งจังหวัด เปิดเผยว่า ด้วยกรมการขนส่งทางบก ได้เล็งเห็นความจำเป็นและประโยชน์ของการเสริมความรู้ความเข้าใจด้านกฎจราจร มารยาทในการขับรถและการขับรถอย่างปลอดภัย เพื่อลดความสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน จึงได้จัดอบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ในสถานศึกษาให้กับนักเรียนที่มีอายุครบ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการออกใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์  และปลูกฝังให้ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์มีจิตสำนึกในการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ถูกต้อง

สำหรับโครงการนี้ ที่โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ ถือเป็นรุ่นที่ 1 กำหนดจัดกิจกรรม 2 วัน โดยวันแรกเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับเครื่องหมายจราจร    กฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก  กฎหมายว่าด้วยทางหลวง   กฎหมายว่าด้วยรถยนต์  วิธีป้องกันอุบัติเหตุ   มารยาทในการขับรถ  ความรู้เกี่ยวกับการดูแลและบำรุงรักษารถเบื้องต้น พร้อมสาธิตการขับขี่ภาคปฏิบัติ  ส่วนวันที่สอง จะกำหนดให้เข้ารับการทดสอบข้อเขียนด้วยระบบ E-exam และทดสอบภาคปฏิบัติ หากผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด จะได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ และจะมีการติดตามพฤติกรรมการขับขี่ในระยะเวลา 3 เดือนหลังได้รับใบอนุญาตขับรถจักรยานยนต์ โดยต้องไม่เป็นผู้กระทำหรือก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน.

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว