ธ.ก.ส.พร้อมช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

s-ประชุมข้าว-01

ที่สำนักงานธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร ต.มหาชัย อ.เมืองสมุทรสาคร นายณัฐพล เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่า ตามที่ คณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรตามโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยมอบหมายให้ธนาคารดำเนินการโอนเงินให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าว ฯ กับกรมส่งเสริมการเกษตรนั้นโครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว และปรับปรุงคุณภาพข้าว ฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือค่าเก็บ เกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวให้แก่เกษตรกรรายย่อยผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 เป็นการลดภาระ ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนาปี ปีการผลิต 2561/62 (รอบที่ 1 ที่ขึ้นทะเบียนผู้ปลูกข้าวกับกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งธนาคารจะโอนเงินให้เกษตรกรที่ปลูก ข้าวหอมมะลิ ข้าวเหนียว ข้าวเจ้า และข้าวปทุมธานี 1 ในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ตามพื้นที่ปลูกข้าวจริงแต่ไม่เกิน 12 ไร่ ครัวเรือนละไม่เกิน 18,000 บาท เข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ของผู้ปลูกข้าวซึ่งเปิดบัญชีไว้กับ ธ.ก.ส. ทั้งนี้ การจ่ายเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวฯ ต้องไม่ซ้ำซ้อนกับการจ่ายเงินช่วยเหลือโครงการ เยียวยาผู้ประสบภัยธรรมชาติจากรัฐบาล (อัตราไร่ละ 1,113 บาท)

s-ประชุมข้าว-02

นายณัฐพล เชาวนปรีชา ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวทิ้งท้ายว่า การโอนเงินช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวฯ เป็นการโอนเงินตามภารกิจที่ ธนาคารได้รับมอบหมายจาก ครม. จึงขอชี้แจงและประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการช่วยเหลือดังกล่าว เพื่อให้ เกษตรกรได้รับทราบ ซึ่งหากเกษตรกรมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ธ.ก.ส.ทุกแห่งใกล้บ้าน

s-ประชุมข้าว-03

s-ประชุมข้าว-04

สุเมธ/ภาพ/ข่าว