ทูบีนัมเบอร์วันเทศบาลตำบลหลัก5

AD WEB NET 20-5-60

 

tp-หลักห้า1

นางขวัญดาว สุมนัส นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลหลักห้า เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด ทูบีนัมเบอร์วัน ที่จัดขึ้นห้องประชุมเทศบาลตำบลหลัก5 พร้อมด้วยนางวันเพ็ญ หมื่นสายญาติ ประธานทีมสร้างเสริมสุขภาพ เทศบาลตำบลหลักห้า คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลหลักห้า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 2 จำนวน 350 คน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการ

นางขวัญดาว    โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จัดขึ้นโดยเล็งเห็นความสำคัญของปัญหายาเสพติดที่ส่งผลกระทบต่อความสงบสุขของประชาชน และเป็นภัยต่อความมั่นคงของประเทศ ซึ่งการระบาดของยาเสพติดส่งผลให้มีเยาวชนเข้าสู่วงจรของการซื้อขาย และติดยาเสพติดมากขึ้น นำมาซึ่งอาชญากรรมต่างๆ ส่งผลให้ประเทศเสื่อมโทรมลงมาอย่างรวดเร็ว

เทศบาลตำบลหลักห้าจึงได้จัดโครงการฯนี้ขึ้น เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ถูกต้องเกี่ยวกับยาเสพติด มีพฤติกรรมและมีความสามารถในการป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากยาเสพติด โดยมีกิจกรรมการบรรยายให้ความรู้ ถึงสถานการณ์กับปัญหายาเสพติด , ฝึกทักษะ แนวทางการปฏิบัติให้ปลอดภัยจากยาเสพติด และกิจกรรมกลุ่ม แนวทางการแก้ไขปัญหา TO BE NUMBER ONE

 

tp-หลักห้า2 tp-หลักห้า3

  เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว