ทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี

tp-ทำบุญวัดหลักสี่

 

ที่วัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร ตำบลยกกระบัตร อำเภอบ้านแพ้ว พระครูสาคร

พิพัฒนาภรณ์ รองเจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร เจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว พร้อมด้วยศิษยานุ

ศิษย์ ได้ร่วมกันจัดพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี เจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ หรือ หลวงพ่อบุญ

ธรรม เจ้าอาวาสวัดหลักสี่ราษฎร์สโมสร โดยในการนี้ได้นิมนต์ สมเด็จพระวันรัต เจ้าคณะใหญ่

ธรรมยุต กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารราชวรวิหาร เป็นองค์ประธานใน

พิธีสวดเจริญพระพุทธมนต์ถวายแด่หลวงพ่อบุญธรรม ร่วมด้วยพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์ 99 รูป

 

พร้อมกันนี้ในพิธีทำบุญอายุวัฒนมงคล 93 ปี เจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ หรือหลวงพ่อบุญธรรมครั้งนี้ ยังได้มีการจัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 999 รูป และพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียน องค์กรสาธารณประโยชน์ ถวายทุนการศึกษาแก่พระสงฆ์ที่กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก สนับสนุนองค์กรและสถานศึกษา และมอบเงินให้แก่ผู้สูงอายุ

สำหรับพิธีทำบุญทำบุญอายุวัฒนมงคล เจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ หรือหลวงพ่อบุญธรรม

นั้น ทางพระครูสาครพิพัฒนาภรณ์ ได้ร่วมกับศิษยานุศิษย์จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้เพื่อเป็น

การแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวที ที่มีต่อหลวงพ่อ อีกทั้งยังเพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลทำ

คุณประโยชน์ให้แก่ทางการศึกษาและผู้สูงอายุในพื้นที่อีกด้วยซึ่งบรรยากาศภายในงานปีนี้ก็

ยังคงคึกคักไปด้วยผู้ที่มาร่วมแสดงมุทิตาสักการะเจ้าคุณพระมงคลพิพัฒน์ หรือหลวงพ่อบุญ

ธรรม อีกทั้งยังได้มีการนำอาหาร ขนม และน้ำดื่ม มาออกร้านกันอย่างมากมาย จนเต็มแน่นลาน

วัด