ทำบุญตักบาตร

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนพุทธศาสนิกชนในจังหวัด ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระภิกษุสงฆ์ และเวียนเทียนรอบพระศรีสาครภูมิบาลประทานธรรมสุทัศน์ พระประธานประจำพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร

สำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเพื่อให้ทุกคนได้แสดงตนเป็นพุทธมามกะ ร่วมกันธำรงและรักษาไว้ซึ่งประเพณีที่สำคัญทางพระพุทธศาสนา และยังเป็นแบบอย่างที่ดีให้คนในสังคมได้ปฏิบัติตาม รวมถึงเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันไปอีกด้วย

สำหรับวันอาสาฬหบูชานั้น คือวันที่พระพุทธเจ้าได้ทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก หลังจากตรัสรู้ได้ 2 เดือน โดยแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองพาราณสี แคว้นมคธ จนพระอัญญาโกณฑัญญะ ได้บรรลุธรรมและขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนา จึงถือว่าวันนี้มีพระรัตนตรัยครบองค์สามบริบูรณ์ครั้งแรกในโลก คือ มีทั้งพระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ์ ส่วนวันเข้าพรรษาคือ เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่าง ๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ครั้นต่อมาจึงเกิดประเพณีนิยมบวช 3 เดือน ขณะเดียวกัน ก็มีพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่งนิยมถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นที่จะอธิษฐานจิต ลด ละ ความชั่วทั้งหลาย และทำความดีเพิ่มขึ้น

 

tp-ตักบาตร2 tp-ตักบาตร3 tp-ตักบาตร4

เอเซีย  ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว