จิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” โดยมี หัวหน้าราชการ นายอำเภอบ้านแพ้ว กำนันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน นักเรียน และประชาชนจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ  เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก

footer_master

สำหรับการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์รอบพุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของชาวพุทธศาสนิกชน ให้เกิดความเรียบร้อย สวยงาม ได้จัดให้มีกิจกรรมตกแต่งกิ่งไม้ ตัดหญ้า กวาดขยะ เก็บขยะ จัดเก็บผักตบชวาในคูคลอง การปลูกต้นไม้ ซึ่งโครงการ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เป็นการจุดประกายการทำคุณงามความดีให้เกิดเป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมและประเทศชาติ ตลอดจนปลูกฝังจิตสำนึกในการเสียสละเพื่อสังคมให้แก่เด็กและเยาวชน คนรุ่นหลังได้จดจำเป็นแบบอย่างต่อไป

footer_master

footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว