ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ทอดผ้าป่า-01

วันนี้ (31 มีนาคม 2561) เวลา 10.00 น. ที่ ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีพระเทพสาครมุนี เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ มีส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนครสมุทรสาคร เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรสาคร ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

สำหรับ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ได้จัดตั้งขึ้นโดยกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทไว้ในพระราชูปถัมภ์ ตั้งแต่ ปี 2536 โดยพระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้ชื่อว่า “กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามราชกุมารี” เพื่อช่วยเหลือเด็กแรกเกิด ถึง 6 ปี ที่ครอบครัว มีฐานะยากจนและด้อยโอกาสในชนบท ตลอดจนสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาเด็ก เพื่อให้เด็กในชนบทได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดให้มีกิจกรรมทอดผ้าป่าฯ เพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคพร้อมกันทั่วประเทศ เป็นประจำทุกปี

 

ทอดผ้าป่า-02 ทอดผ้าป่า-03

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว