ทดสอบสมรรถภาพ

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

fm - อส1

ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร   นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานในพิธีเปิดการทดสอบสมรรถภาพของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน พร้อมด้วย นายอำพล อังคภากรณ์กุล นายเทพประสิทธิ์ วงษ์ท่าเรือ   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  นายอภิรศักดิ์ พฤกษชาติ ปลัดจังหวัด พันเอกเกรียงชัย สุวรรณทัต  ผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด   และสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมพิธี

fm - อส2

                    โดยกองบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัด ดำเนินการปีละ 2 รอบ โดยได้กำหนดทดสอบสมรรถภาพสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนขึ้น ซึ่งมีกำลังพลจากกองร้อยอาสารักษาดินแดนจำนวน 4 กองร้อย รวมจำนวนทั้งสิ้น 70 นาย เข้ารับการทดสอบสมรรถภาพ สำหรับกิจกรรมการทดสอบสมรรถภาพ

fm - อส3

ด้านผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวว่า ความพร้อมของกำลังพล คือ หัวใจหลักของการ ปฏิบัติหน้าที่ หน่วยงานใด องค์กรใด กำลังพลมีความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจ การปฏิบัติ หน้าที่ย่อมมีประสิทธิภาพและประสบความสำเร็จ   และขอให้สมาชิกอาสารักษาดินแดนได้ตระหนักและให้ความสำคัญต่อการพัฒนาสมรรถภาพของตนเองให้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่อยู่เสมอ เพราะกองอาสารักษาดินแดน คือหนึ่งในฟันเฟืองของการพัฒนาประเทศ                     ช่วยสร้างประเทศของเราให้มั่นคงและยั่งยืน สมดังคำสัตย์ที่เหล่าปวง อส.ได้ให้ไว้ต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ว่า “ปวงข้าฯ อส. ขอตั้งสัจจา  จะปกป้องพารา จนสิ้นใจ”

fm - อส4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว