ถอดรหัสพัฒนาสมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561  ที่ห้องประชุมตลาดทะเลไทย อําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ถอดรหัสการพัฒนา สมุทรสาครเมืองแห่งความสุข หรือ 4DNA (โฟร์ ดี เอ็น เอ) โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมจากส่วนราชการ นายอําเภอ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กํานันผู้ใหญ่บ้าน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าว่า  การประชุมฯ ในวันนี้ ถือเป็นเรื่องที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในการกําหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง บนพื้นฐานของอัตลักษณ์เฉพาะ หรือ DNA ของจังหวัดสมุทรสาครนั่นเอง ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวความคิดของรัฐบาลที่จะนําพาประเทศไทยก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.0โดยการ ขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม โดยการระดมความคิดและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองแห่งความสุขบนพื้นฐานอัตลักษณ์ของจังหวัด และเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี คือ พ.ศ. 2561 – 2564  และแผนปฏิบัติราชการประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563ของจังหวัดสมุทรสาคร เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล ตรงกับความต้องการของประชาชน ตลอดจนศักยภาพและสภาพปัญหาในพื้นที่

สำหรับ การจัดทําโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ“ ถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข” จะได้นำข้อมูลสําคัญๆ มาวิเคราะห์ กําหนดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น และใช้เป็นพื้นฐานทิศทางการพัฒนาจังหวัดให้เกิดการพัฒนา ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม บนพื้นฐานทางด้านประเพณีวัฒนธรรมและ ประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม ประเพณี ควบคู่กันไป ให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง ต่อไป

การประชุมเชิงปฏิบัติการ2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ3 การประชุมเชิงปฏิบัติการ4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว