ถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข ( 4 DNA ) ระดับอำเภอ

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ห้องประชุม 3 อาคาร 7 วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์   ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข ( 4 DNA ) ระดับอำเภอ  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้แทนภาคเอกชน  ผู้แทนภาคประชาสังคม สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมกว่า 300 คน

footer_master

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ ถือเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการกำหนด  ทิศทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริง  บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของจังหวัด กล่าวคือ DNA ของจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะสอดคล้องกับกรอบแนวความคิดของรัฐบาล ที่จะนำประเทศไทยเข้าสู่ “ไทยแลนด์ 4.0” โดยการขับเคลื่อนประเทศด้วยเทคโนโลยี  ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม  โดยการร่วมกันระดมสมองและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในจังหวัด เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาครให้เป็นเมืองแห่งความสุข และเป็นข้อมูลในการทบทวนแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี ( พ.ศ.2561 – 2564 ) และแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของจังหวัดสมุทรสาคร ให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและความต้องการของประชาชน ตลอดจนศักยภาพและสภาพปัญหาในพื้นที่  ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการประชุมครั้งนี้ จะเป็นข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และกำหนดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นไม่ซ้ำแบบใคร และกำหนดเป็นแผนโครงการ เพื่อใช้เป็นทิศทางพัฒนาอำเภอเมืองสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสาคร  ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม บนพื้นฐานทางด้านประเพณี วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ เพื่อสร้างมูลค่าและคุณค่าอย่างสร้างสรรค์ วัฒนธรรม ประเพณีควบคู่กันไป ให้เป็นเมืองแห่งความสุขอย่างแท้จริงต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว