ถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข ( 4 DNA )

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ห้องประชุมโรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายธีรพัฒน์  คัชมาตย์  รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนาสมุทรสาครเมืองแห่งความสุข ( 4 DNA ) ระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ  ภาคเอกชน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้นำชุมชนจากทุกภาคส่วน เข้าร่วมประชุมจำนวน 300 คน

footer_master

สืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายในการขับเคลื่อนประเทศโดยการกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน โดยจังหวัดสมุทรสาครก็ได้กำหนดตำแหน่งการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมุ่งเน้นไปสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตและแปรรูปอาหาร ทะเล ซึ่งมีเป้าหมายสูงสุดที่จะทำให้ประชาชนในจังหวัดสมุทรสาคร อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข โดยให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในการพัฒนา ผ่านกระบวนการร่วมคิดร่วมวางแผน ดังนั้นจังหวัดสมุทรสาครจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดรหัสการพัฒนา สมุทรสาครเมืองแห่งความสุข ( 4 DNA )  เพื่อร่วมกันค้นหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดสมุทรสาคร ให้เป็นเมืองแห่งความสุข บนพื้นฐานอัตลักษณ์ของจังหวัด และขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัด มุ่งสู่เป้าหมายให้ประสบผลสำเร็จต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว