ถอดบทเรียน

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

tp-ถอดบทเรียน1

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านวัดเกาะ หมู่ 2 ตำบลบ้านเกาะ ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2553 ในระดับอยู่ดีกินดี ที่นี่มีประชากรครัวเรือนอาศัยอยู่จริงตามข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน  123 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 395 คน สภาพทางภูมิศาสตร์แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย แม่น้ำท่าจีน คลองต่างๆ ในหมู่บ้าน ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร และรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน 129,425 บาท/คน/ปี สภาพสังคมมีความเป็นอยู่แบบสังคมชนบท ทำให้มีความเป็นอยู่มีการพึ่งพาอาศัยกัน มีรวมตัวกันจะมีเป็นเรื่องเฉพาะกิจ

tp-ถอดบทเรียน2

สำหรับกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มีการนำความรู้ที่ได้รับจากหน่วยงานต่างๆ มาใช้ มีการสำรวจข้อมูลของหมู่บ้าน     ในทุกเรื่อง และนำมาวิเคราะห์หาแนวทางแก้ไขปัญหา และร่วมกันวางแผนในการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้าน  ชุมชนได้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กลุ่มผู้สูงอายุ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเตรียมการรองรับการเปลี่ยนของสังคมทั้งเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองการปกครอง มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักออม และใช้คุณธรรม 5 ประการ  มีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีการทำกิจกรรมลดรายจ่าย

 

tp-ถอดบทเรียน3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว