ถอดบทเรียนเศรษฐกิจพอเพียง

AD WEBSITE CABLE TV แก้ไข 8-3-60

 

tp-ถอดบทเรียน1

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านคลองปีกนก หมู่ 4 ตำบลท่าทราย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีงบประมาณ 2552 ในระดับมั่งมีศรีสุข ที่นี่มีครัวเรือนอาศัยอยู่จริงตามข้อมูลจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน 364 ครัวเรือน ประชากรรวมทั้งสิ้น 840 คน แหล่งน้ำธรรมชาติ ประกอบด้วย  แม่น้ำท่าจีน และ คลองธรรมชาติ จำนวน 3 คลอง และน้ำฝนตามธรรมชาติ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม โดยมีรายได้เฉลี่ยจากการสำรวจ จปฐ. ปี 2560 จำนวน 162,867 บาท/คน/ปี สภาพทางสังคมมีทั้งประชาชนดั้งเดิม และประชาชนที่มาจากต่างถิ่นเพื่อมารับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมที่อยู่ในหมู่บ้าน และพื้นที่ใกล้เคียง สภาพสังคมมีความเป็นอยู่แบบชุมชนเมือง ทำให้มีการพึ่งพาอาศัยกันอยู่ในระดับน้อย

สำหรับกิจกรรมตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน มีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีการประชุมร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐในวางแผนการดำเนินงานของหมู่บ้านตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การรวมตัวจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต มีการทำน้ำดื่มของชุมชน มีการปลูกผักสวนครัว และตอนนี้มีการดำเนินโครงการ 9101 โดยการปลูกดาวเรือง และการทำปุ๋ยอินทรีย์บำรุงดินเพื่อจำหน่าย

 

tp-ถอดบทเรียน2 tp-ถอดบทเรียน3

เอเซีย / ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว