ตรวจติดตามการแก้ปัญหาผักตบชวาในแหล่งน้ำคูคลอง

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

ตรวจผักตบ1

นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ประธานคณะทำงานชุดที่ 2 นำคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานของคณะทำงานแก้ปัญหาผักตบชวา ประกอบด้วย โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ประชาสัมพันธ์จังหวัด ผู้แทนปลัดจังหวัด ผู้แทนท้องถิ่นจังหวัด ผู้แทนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด และเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสมุทรสาคร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานการแก้ไขปัญหาผักตบชวาของสายคลองที่มี 2 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นไปเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบ ตามแหล่งน้ำที่สำรวจเมื่อเดือนพฤษภาคม 2561 และเดือนมิถุนายน 2562

ตรวจผักตบ2

สำหรับในพื้นที่อำเภอบ้านแพ้วได้ตรวจสอบที่ คลองคันพนัง มีความกว้าง 20 เมตรและยาว 3,000 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลอำแพง อำเภอบ้านแพ้ว พบว่า มีผักตบชวาเล็กน้อย ปัญหาอุปสรรคที่พบคือ คลองคันพนังเป็นคลองที่เชื่อมระหว่างคลองดำเนินสะดวกกับคลองดี 7 ซึ่งจะมีผักตบชวาที่ไหลเข้ามาสู่คลองคันพนังตลอดเวลา สำหรับการบริหารจัดการที่ผ่านมาทาง อบต. ได้จัดการด้วยการทำแนวกั้นด้วยท่อ กั้นระหว่างตำบล และทำการจัดเก็บโดยพนักงานจ้างด้วยเรือท้องแบน ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง สำหรับคลองคันพนัง ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว มีความกว้าง 20 เมตร ความยาว 2,900 เมตร สำหรับการบริหารจัดการที่ผ่านมา ทาง อบต. ได้จัดการด้วยการทำแนวกั้นด้วยแพลูกบวบ ที่ทำจากชวดพลาสติกห่อด้วยผ้ามุ้งสีฟ้ากั้นระหว่างตำบล และได้จัดเก็บโดยพนักงานจ้างด้วยเรือท้องแบน ประมาณเดือนละ 1 ครั้ง และทำเป็นโครงการชาวประชาร่วมใจคืนความสดใสสู่ลำคลอง โดยจัดตั้งชมรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาแหล่งน้ำ

ตรวจผักตบ3

สำหรับในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ได้ตรวจสอบที่ คลองกระทุ่มแบน กว้าง 15 เมตร ความยาว 2,500 เมตร อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลดอนไก่ดี อำเภอกระทุ่มแบน  พบว่าไม่มีผักตบชวาแต่พบปัญหาเน่าเสีย สำหรับการบริหารจัดการที่ผ่านมาทาง เทศบาลตำบลดอนไก่ดี  ได้จัดเก็บขยะโดยพนักงานจ้างด้วยเรือท้องแบน ประมาณเดือนละ 2 ครั้ง สำหรับคลองกระทุ่มแบนที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ  มีคว้าง 10 เมตร ความยาว 7,500 เมตร พบว่าไม่มีผักตบชวาแต่พบปัญหาเน่าเสียเช่นกัน การบริหารจัดการที่ผ่านมา ทาง อบต. ได้จัดเก็บโดยการจ้างเหมาเอกชน และมีชมรมคนริมน้ำตำบลคลองมะเดื่อช่วยกันดูแลรักษาแหล่งน้ำ

วุฒิภักร / ภาพ   กันยารัตน์ / ข่าว