ตั้งศูนย์เอื้ออาทร

AD WEB NET 20-5-60

 

พี่เมธ เอื้ออาทร1

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 9 มิถุนายน 2560  ที่ ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร ม.7 ต.ท่าจีน อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานพิธีเปิดศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) โดยมี พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  พลเอก ศิริชัย ดิษฐกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย นายไมตรี อินทุสุต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  นายประภัสสร์ มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และ ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เข้าร่วมงาน พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมการจัดระเบียบที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร

พี่เมธ เอื้ออาทร2

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว  กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาคร เป็นหนึ่งในจังหวัดที่ต้องจัดเขตพื้นที่ส่งเสริมที่พักอาศัยแรงงานต่างด้าว โดยให้สถานประกอบการเช่าเหมาอาคารที่พักในหมู่บ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติ  หรือสถานที่เอกชนที่มีการก่อสร้างอาคารอยู่แล้วให้เป็นที่พักสำหรับแรงงานต่างด้าว

ทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์  ได้บูรณาการความร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ และจังหวัดสมุทรสาครเพื่อขับเคลื่อนงานและสอดรับกับนโยบายดังกล่าว โดยจัดทำโครงการต้นแบบในการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานต่างด้าว ใช้พื้นที่โครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรสาคร (ท่าจีน) จัดตั้งเป็น ศูนย์เอื้ออาทรสมุทรสาคร ท่าจีน เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดโซนนิ่งสำหรับแรงงานต่างด้าว อีกทั้งยังให้บริการด้านต่าง ๆ สำหรับแรงงานต่างด้าว และผู้พักอาศัยในบ้านเอื้ออาทร รวมถึงยังเป็นศูนย์ประสานงานระหว่างหน่วยงาน องค์กร และสถานประกอบการ

พี่เมธ เอื้ออาทร3

สุเมธ/ภาพ/ข่าว