ตักบาตรวันวิสาขบูชา

AD WEB NET 2

 

พี่เมธ ทำบุญ วันวิสาขบูชา 1

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งและเวียนเทียนวันวิสาขบูชา ประจำปี2560  ณ พุทธมณฑลจังหวัดสมุทรสาคร ต.อำแพง อ.บ้านแพ้ว   โดยมีพระเทพสาครมุนี  เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร  เจ้าอาวาสวัดเจษฎาราม  พระอารามหลวง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ภายในงานได้มีการกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามกะพร้อมมีพิธีแสดงธรรมเทศนารวมทั้งถวายจตุปัจจัยไทยธรรมจากนั้นก็มีพิธีตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 65 รูปและเวียนเทียน นอกจากนี้ยังมีนิทรรศการเกี่ยวกับวันวิสาขบูชารวมทั้งเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ ของโรงเรียนทีปังกร วิทยาพัฒน์ วัดสุนทรสถิตย์ ในพระราชูปถัมภ์ ฯ

พี่เมธ ทำบุญ วันวิสาขบูชา 2

วันวิสาขบูชา ถือเป็นวันสำคัญที่สุดทางพระพุทธศาสนา มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการถือกำเนิดของพระพุทธศาสนา เป็นวันที่พระศาสดา คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน และในวันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2542 องค์การสหประชาชาติได้ยอมรับญัตติที่ประชุม กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลก โดยเรียกว่า Vesak Day ตามคำเรียกของชาวศรีลังกา ผู้ที่ยื่นเรื่องให้สหประชาชาติพิจารณา และได้กำหนดวันวิสาขบูชานี้ถือเป็นวันหยุดวันหนึ่งของสหประชาชาติอีกด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อให้ชาวพุทธทั่วโลกได้มีโอกาสบำเพ็ญบุญเนื่องในวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระบรมศาสดา

พี่เมธ ทำบุญ วันวิสาขบูชา 3

โดยการที่สหประชาชาติได้กำหนดให้วันวิสาขบูชาเป็นวันสำคัญของโลกนั้น ได้ให้เหตุผลไว้ว่า องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นมหาบุรุษผู้ให้ความเมตตาต่อหมู่มวลมนุษย์ เปิดโอกาสให้ทุกศาสนาสามารถเข้ามาศึกษาพุทธศาสนา เพื่อพิสูจน์หาข้อเท็จจริงได้โดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธ และทรงสั่งสอนทุกคนโดยใช้ปัญญาธิคุณ โดยไม่คิดค่าตอบแทน
พี่เมธ ทำบุญ วันวิสาขบูชา 4

พี่เมธ ทำบุญ วันวิสาขบูชา 5

ทีมข่าวมหาชัยเคเบิลทีวี