ตรวจเรือ

พี่เมธ ตรวจเรือ1

น.อ. อดิศักดิ์ แจงเล็ก เสนาธิการกองทัพเรือภาคที่ 3 ผบ.หมู่เรือเฉพาะกิจ ศปมผ. พร้อม น.ท.ปิยะนันท์ แก้วมณี ประจำฝ่ายนโยบายและแผน ศปมผ.ได้นำสื่อมวลชนและทหารเรือออกตรวจเรือประมงผิดกฎหมาย จำนวน 2 ลำนำ กำลังตรวจค้นแบบจู่โจมตรวจดูใบอนุญาตและบัตรแรงงานของลูกเรือประมงไม่พบการกระทำผิดกฎหมายแต่อย่างใด

พี่เมธ ตรวจเรือ2

โดยทาง น.อ.อดิศักดิ์ แจงเล็ก  กล่าวว่าศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) บูรณาการระบบติดตามเรือเพื่อตอบสนองต่อการอำนวยการและสั่งการจากส่วนกลาง อันเป็นการพัฒนาระบบในการแก้ไขปัญหาการทำการประมงศปมผ. จัดตั้งหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ. เพื่อเป็นกำลังในการคุ้มครองเรือประมงไทย แรงงานภาคประมง และดำเนินการในการป้องกัน การควบคุมเรือประมงต่างชาติ ที่ลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย ระบบสั่งการอำนวยการ และติดตามเรือจากศูนย์ยุทธการศูนย์ประสานการปฏิบัติในการ รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศยก.ศรชล.) ที่มีที่ตั้งอยู่ ณ บก.ทร. พระราชวังเดิม จะถูกแสดงค่าเหมือนกับศูนย์ยุทธการ ศรชล.เขตต่าง ๆ ทำให้เห็นภาพรวมของเรือประมงในน่านน้ำไทยที่ทำการประมง และจะส่งค่ารายละเอียดเรือประมงให้เรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ.ทราบ

พี่เมธ ตรวจเรือ3
การปฏิบัติการจากสถานการณ์ในการติดตามอำนวยการ สั่งการในการตรวจเรือประมง และคุ้มครองส่วนต่าง ๆ ในภาคประมง เริ่มจากการประสานงานระหว่างศูนย์ควบคุมและเฝ้าระวังการทำการประมง (Fishery Monitoring Center : FMC) จากกรมประมงกับ ศยก.ศรชล. กำหนดค่าเป้าเพื่อติดตามและตรวจสอบเป้าจากระบบ  กับแผนการเข้าท่าตามการแจ้ง Port In และดำเนินการประสานกับ ศรชล.เขต 1 จากนั้น ศยก.ศรชล.เขต 1 จะสั่งการไปยังเรือในหมวดเรือเฉพาะกิจ ศปมผ.  ทำข่าว10 ธค.59


พี่เมธ ตรวจเรือ4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว