ตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านคอกกระบือ)

AD-WEB-NET-แก้ไข-6-12-61

footer_master

ที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านคอกกระบือ) นายแพทย์ไพจิตร ปวะบุตร ประธานคณะตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี พร้อมคณะ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี (บ้านคอกกระบือ) โดยมีนายพิริยะ ฉันทดิลก รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายอำเภอเมืองสมุทรสาคร เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด  อสม.  และเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ประธานคณะตรวจเยี่ยมฯได้ทำการปลูกต้นรางผึ้งเพื่อเป็นที่ระลึกไว้บริเวณด้านหน้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติฯ จากนั้นก็ได้มอบถุงพระราชทานแก่ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส จำนวน 12 ราย

footer_master

สำหรับการตรวจเยี่ยมสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จังหวัดสมุทรสาคร (บ้านคอกกระบือ) ได้มีการสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2561 มุ่งเน้นการพัฒนาภูมิทัศน์สุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม, งานการแพทย์แผนไทยและผู้สูงอายุ  และการคุ้มครองผู้บริโภคและวิทยาศาสตร์การแพทย์ชุมชน ส่วนแนวทางในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้ ยังเน้นไปที่ส่วนร่วมของประชาชนและให้ผู้แทนภาคประชาชน ได้มีโอกาสและแสดงความคิดเห็นในทุกประเด็นโดยเฉพาะการบริหารจัดการ เช่น โรคเรื้อรัง (โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน) การพัฒนาการเด็ก เพื่อให้ประชาชนมีการดูแลสุขภาพตนเอง และมีส่วนร่วมในการดูแลความเจ็บป่วย

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว