ตรวจสอบปัญหาน้ำเน่าเสียคลองกก

tp-ตรวจโรงงาน 1 tp-ตรวจโรงงาน 2

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 17 มกราคม ทางคณะตรวจสอบปัญหาน้ำเน่าเสียได้

เข้าตรวจสอบที่บริษัทน้ำมันมะพร้าวไทย จำกัด หรือ บริษัทไทยเพียว ที่ตั้งอยู่ในตำบลโรงเข้

จังหวัดสมุทรสาคร ตามข้อร้องเรียนที่ชาวบ้านในตำบลนางตะเคียน จังหวัดสมุทรสงคราม ได้

บอกว่าเกิดเหตุน้ำเน่าเสียขึ้นในคลองกก ทำให้ปลาลอยหัวขึ้นมาตาย ซึ่งวันนี้คณะที่เข้า

ตรวจสอบประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสมุทรสงครามและ

สมุทรสาคร, เจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสมุทรสงคราม,

คณะกรรมการเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาน้ำคุณภาพในแม่น้ำลำคลองพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม,

ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลหลักห้า,นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบลนางตะเคียน,ตัวแทนชาวบ้านจากตำบลนางตะเคียน และสื่อมวลชน

 

นายสมจิต จริยประเสริฐสิน นายก อบต.นางตะเคียน ได้ชี้แจงว่า การที่ขอเข้ามาตรวจสอบที่

บริษัทไทยเพียวในวันนี้เนื่องจาก ที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาน้ำเน่าเสียขึ้นในคลองกก มีปลาลอย

หัวขึ้นมา ชาวบ้านและหน่วยงานภาครัฐของสมุทรสงครามได้ตรวจสอบในเขตสมุทรสงคราม

แล้วก็ไม่พบว่ามีที่ใดปล่อยน้ำเสียออกมา ซึ่งในเขตสมุทรสงครามไม่มีโรงงานอุตสาหกรรม

ด้วย แต่มีล้งปลอดมะพร้าว และบ่อปลาบ่อกุ้งจำนวนมาก จึงขอตรวจสอบพื้นที่สมุทรสาคร

บ้าง ซึ่งในเขตสมุทรสาครก็มีบริษัทไทยเพียว แห่งเดียวที่อยู่ติดกับคลองกก ชาวบ้านจึงพุ่ง

เป้ามาที่นี่เป็นอันดับแรก

 

นายก อบต.นางตะเคียน ชี้แจงต่อว่า การขอเข้าตรวจสอบที่นี่นั้น ไม่ใช่เพราะชาวบ้านมั่นใจ

ว่าที่นี่จะเป็นตัวการของปัญหาน้ำเสีย แต่ที่นี่เป็นอีกหนึ่งแห่งที่ต้องตรวจสอบ ซึ่งการ

ตรวจสอบก็ต้องดูภาพโดยรวมด้วย หากตรวจสอบแล้วพบว่าที่นี่ไม่มีการปล่อยน้ำเสีย ทุก

ฝ่ายจะได้ช่วยกันหาสาเหตุอื่น

 

โดยทางด้านนายเทวฤทธิ์ กลึงมั่น ผู้จัดการบริษัทไทยเพียว ได้ชี้แจงว่า เรื่องการปล่อยน้ำ

เสียลงสู่คลองสาธารณะนั้น ยืนยันได้ว่า ไม่ใช่น้ำที่มาจากไทยเพียวแน่นอน เพราะทางบริษัท

ไม่มีการระบายน้ำเสียลงสู่แหล่งน้ำภายนอกมาเป็นเวลาประมาณหกเดือนแล้ว หรือตอนนนี้

ได้ทำเป็นระบบปิดอย่างเต็มรูปแบบ แต่ก่อนนั้นยอมรับว่า อาจมีการระบายน้ำทิ้งลงสู่แหล่ง

น้ำสาธารณะบ้าง แต่จากการเข้าตรวจสอบของเจ้าหน้าที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด

สมุทรสาคร ก็ได้มีการแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาขึ้นเรื่อยๆ จนตอนนี้มั่นใจได้ว่าไม่มีการสร้าง

มลพิษลงสู่แหล่งน้ำ โดยน้ำที่เกิดจากโรงงานจะอยู่ในส่วนของการล้างวัตถุดิบและ

กระบวนการผลิต ซึ่งในแต่ละวันจะมีน้ำทิ้งเข้าสู่ระบบบำบัดประมาณไม่เกิน 5 คิว โดยน้ำที่

ผ่านกระบวนการบำบัดก็ไม่ได้ปล่อยออกสู่ภายนอก แต่จะนำมาใช้รดน้ำต้นไม้ ใช้ล้างพื้น

ภายในบริษัท ส่วนตะกอนที่เหลือนั้น ได้นำมาทำปุ๋ยและเข้าสู่ระบบกำจัดอย่างถูกวิธีของ

บริษัทที่รับกำจัด ส่วนน้ำจากระบบผลิตอีกหนึ่งทางบริษัทได้นำกลับมาใช้ทำน้ำหมักชีวภาพ

ซึ่งน้ำหมักชีวภาพของไทยเพียว ใช้บำบัดน้ำเสียอย่างเห็นผล โดยได้มอบให้กับโรงพยาบาล

บ้านแพ้วไปใช้ในระบบกำจัดน้ำเสีย และมอบให้ชาวบ้านไปใช้ในบ่อเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลา และ

ทาง กทม ก็ติดต่อไปใช้กับคลองแสนแสบ แต่ทางบริษัทยังไม่ได้ตกลง เพราะเห็นความ

จำเป็นที่อาจต้องใช้กับคลองในพื้นที่ก่อน โดยทางบริษัทเสนอแนะว่า หากจะมองเรื่องปัญหา

น้ำเสียก็อยากให้ตรวจสอบให้ครอบคลุม เพราะต้นเหตุของน้ำเสียอาจไม่ได้มาจากโรงงาน

เสมอไป

 

ซึ่งจากการหารือกันในวันนี้ ได้มีการแนะนำว่าให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเฝ้าระวังคุณภาพน้ำ

ในคลองกกขึ้นมา โดยยึดหลักจากคลองจินดาในจังหวัดนครปฐม เพราะหากคลองจินดา

สามารถแก้ปัญหาได้ คลองกกก็น่าจะสำเร็จเช่นกัน ทั้งนี้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย

และทางบริษัทไทยเพียวก็พร้อมที่จะให้ความร่วมมือ สิ่งหนึ่งก็เพื่อเป็นการยืนยันความ

รับผิดชอบต่อสังคมจากบริษัทที่เล็งเห็นความสำคัญของชุมชนและธรรมชาติด้วยเช่นกัน

 

 

tp-ตรวจโรงงาน 3

ไกรสร/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว