ตรวจกระเช้าปีใหม่

AD-WEBSITE-CABLE-TV-แก้ไข-8-3-60-11

tp-ตรวจกระเช้า1

นางศรีสุรางค์ หล้าส่องสี ผู้อำนวยการกลุ่มงานกำกับดูแลและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสาคร พร้อมกับ นายชัยวัฒน์ วิเศษการ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรม และเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคจังหวัดสมุทรสาคร ได้ลงตรวจการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่ โดยในวันนี้ได้ตรวจที่ร้านบิ๊กซ้ง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีการจัดกระเช้าของขวัญปีใหม่จำหน่าย และมีหลายแบบหลายรายการให้เลือก โดยการตรวจนั้น ได้มีการดูเรื่องป้ายแสดงราคาสินค้า ป้ายแสดงรายการของบรรจุที่จัดลงในกระเช้า ประเภทสินค้า วันเดือนปีที่หมดอายุ  โดยของที่จัดนั้นจะต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 5 เดือน เพื่อให้ของในกระเช้านั้นสามารถเก็บไว้ได้นาน ไม่หมดอายุก่อนนำมารับประทาน และนอกจากนั้นยังได้ตรวจเรื่องกระเช้าของขวัญที่บรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วย และจากการตรวจสอบก็พบว่าทางร้านให้ความร่วมมือในเรื่องนี้เป็นอย่างดี ไม่มีการบรรจุเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไว้ในกระเช้าตั้งโชว์ และในใบรายการของร้านค้าก็ไม่มีการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทั้งสิ้น

โดยจากการตรวจสอบในวันนี้ก็พบว่าทางผู้ประกอบการร้านค้าได้ให้ความร่วมมือและทำตามหลักเกณฑ์อย่างครบถ้วน เพราะการตรวจสินค้าที่จำหน่ายได้ทำเป็นประจำทุกปี ผู้ประกอบการจึงได้ปรับปรุงมาอย่างต่อเนื่องจนไม่มีข้อผิดพลาด นอกจากนี้ในวันต่อไปทางเจ้าหน้าที่ก็จะมีการลงตรวจร้านค้าที่จัดกระเช้าจำหน่ายในร้านอื่นๆด้วย สำหรับการฝ่าฝืนไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าหรือค่าบริการจะมีความผิดตามมาตรา 28 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ.2542 โทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท

 

tp-ตรวจกระเช้า2 tp-ตรวจกระเช้า3

   เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว