ดนตรีปลุกจิตสำนึก รำลึกคุณแผ่นดิน

AD WEB CCTV 14-6-60

 

พิธีเปิดส.ค.ณ.

เมื่อเวลา 09.00 น. ของวันที่ 20 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ  อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร  พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16 เป็นประธานเปิดโครงการดนตรีปลุกจิตสำนึก รำลึกคุณแผ่นดิน โดยมีครู อาจารย์  และนักเรียนโรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ในการนี้ได้มีหมวดดุริยางค์ มทบ.16 ได้บรรเลงเพลงปลุกใจให้กับเยาวชนได้รับฟังเพื่อให้เกิดการรักชาติ รักสถาบันพระมหากษัตริย์

พ.อ.พิสิฐ ปั้นทอง รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 16  กล่าวว่า  สถานบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์เป็นศูนย์รวมจิตใจคนไทยทั้งชาติ มีความรัก ความสามัคคี และภาคภูมิใจในความเป็นเอกราช แต่ในปัจจุบันประเทศของเรามีความแตกแยกทางความคิดค่อนข้างรุนแรง จนถึงขั้นเกิดการทะเลาะของคนไทยกันเอง กองทัพบกจึงมีนโยบายให้หน่วยทหารในพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติให้มีความสำนึก รักแผ่นดิน รวมถึงน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ และในกาลที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  บรมนาถบพิตร ทรงเสด็จสวรรคต  พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ ยังคงสถิตย์อยู่ในใจปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่ามิคลาย ซึ่งเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงตอบรับการขึ้นทรงราชย์ พระองค์ทรงได้ยึดหลักปณิธาน การปกครองพสกนิกรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นำมาซึ่งความปลื้มปิติ และยินดีเป็นล้นพ้นของพสกนิกรทั่วทั้งประเทศ

มณฑลทหารบกที่ 16 เห็นถึงโอกาสที่ประชาชนทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต จะได้ร่วมแสดงออกถึงความรักชาติ ความจงรักภักดี  พิทักษ์และเทิดทูนต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้น เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในอดีตทุกพระองค์ ที่มีต่อปวงชนชาวไทยและเป็นการรำลึกถึงพระปรีชาในด้านการดนตรีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในรัชกาลที่ 9 อีกด้วย รวมถึงยังเป็นการปลูกฝังเยาวชนให้มีความรักชาติ รักแผ่นดิน และภาคภูมิใจในความเป็นไทย

พิธีเปิดส.ค.ณ.2 พิธีเปิดส.ค.ณ.3 พิธีเปิดส.ค.ณ.4

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว