ซ้อมแผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษา

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้านการป้องกันในสถานศึกษา ที่โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง (ไสวราษฎร์อุปถัมภ์) โดยมีนายบัญชา ฤทธิศาสตร์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองมะเดื่อ นายสุดเขต โชคชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง มัธยมศึกปีที่3เข้าร่วมโครงการฯ ในครั้งนี้

สำหรับโครงการเตรียมความพร้อมและฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยด้านการป้องกันในสถานศึกษา เป็นความร่วมมือระหว่าง อำเภอกระทุ่มแบน อบต.คลองมะเดื่อ สถานีตำรวจภูธรกระทุ่มแบน โรงพยาบาลกระทุ่มแบน สาธารณสุขในอำเภอกระทุ่มแบน และสถานศึกษา ที่ได้จัดขึ้นเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ ในทักษะวิธีการระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และเป็นการกระตุ้นให้ตระหนักถึงผลเสียหาย เมื่อเกิดอัคคีภัย และช่วยกันหาแนวทางการป้องกันหากเกิดเหตุอัคคีภัยขึ้น โดยกิจกรรมก็จะมีทั้งการอบรมให้ความรู้เรื่องทฤษฎีการดับเพลิงเบื้องต้น ฝึกปฏิบัติการดับเพลิงขั้นต้น การใช้ถังเคมีดับเพลิง   การประชุมซักซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัยในสถานศึกษาโดยการสร้างเหตุการณ์จำลองการเกิดเหตุไฟไหม้ในสถานศึกษาจริง เพื่อให้ครูและนักเรียนได้เรียนรู้ถึงวิถีป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น

 

footer_master footer_master footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว