ชี้แจงนายจ้าง สถานประกอบการจัดระเบียบต่างด้าว

AD WEB CCTV

fm - ชี้เเจง1

นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร   เป็นประธานเปิดเวทีเพื่อชี้แจงพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวในจังหวัดสมุทรสาครและการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยแรงงานต่างด้าว  โดยมีนายจ้างที่มีการจ้างแรงงานต่างด้าว สถานประกอบการที่อยู่อาศัย  หอพัก บ้านเช่า  และอาสาสมัครแรงงานในจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วม โดยจัดขึ้นที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรสาคร

fm - ชี้เเจง2

สำหรับสาระสำคัญในวันนี้ ได้ชี้แจงข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2559  มอบหมายให้กระทรวงแรงงาน กระทรวงมหาดไทย  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดระเบียบแรงงานต่างด้าวในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ  จัดพื้นที่ที่อยู่อาศัยสวัสดิการต่างๆให้เหมาะสม ซึ่งจังหวัดสมุทรสาครได้รับการคัดเลือกให้เป็นจังหวัดนำร่องในการจัดระเบียบที่อยู่อาศัย การศึกษา และการสาธารณสุขให้กับแรงงานต่างด้าว จำนวน 5 ชุมชน ได้แก่  ชุมชนคลองเจ๊ก หมู่ที่ 6 ต.นาดี , ชุมชนศาลเจ้าฮันชิว หมู่ที่ 5    ตำบลคอกกระบือ , ชุมชนวัดน้อยนางหงส์ หมู่ที่ 4 ต.ท่าจีน , ชุมชนคลองครุนอก หมูที่ 7  ต.ท่าทราย  และชุมชนบ้านหนองบัว  หมูที่ 8 ต.อ้อมน้อย

fm - ชี้เเจง4

ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างการรับรู้ให้นายจ้างสถานประกอบการ มีความรู้ความเข้าใจพระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 แนวปฏิบัติในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวในด้านต่างๆ  รวมทั้งการดำเนินการจัดระเบียบที่อยู่อาศัยแรงงานต่างด้าวในชุมชน  เน้นการจัดทำทะเบียนผู้ประกอบการที่พักอาศัย จัดทำทะเบียนผู้พักอาศัย กำหนดจำนวนคนเข้าพักต่อห้อง มีอุปกรณ์ดับเพลิงระบบป้องกันอัคคีภัยในอาคารชุดพักอาศัย  เรื่องการรักษาความสะอาดที่พักอาศัยต้องถูกสุขลักษณะ  อย่าถมน้ำหมากลงพื้น ทิ้งขยะและของเสียให้ลงถังขยะ  ควบคุมโรคระบาด ส่งเสริมการคุมกำเนิด  การส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่นในเวลากลางคืน   และการจับกลุ่มดื่มแอลกอฮอล์อาจนำมาซึ่งปัญหาอาชญากรรม

fm - ชี้เเจง3

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว