จัดเวทีประชาคม

AD WEB NET 20-5-60

 

ประชาคม1

ที่วัดบางหญ้าแพรก  อ.เมืองสมุทรสาคร นายเรียน หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรกเป็นประธานในพิธีเปิดเวทีประชาคมเพื่อขับเคลื่อนแผนชุมชนและแผนพัฒนาตำบลบางหญ้าแพรก โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่หมู่ 4-หมู่ 6 ในเขตเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกเข้าร่วม

ประชาคม2

นายเรียน  หงษ์คู นายกเทศมนตรีตำบลบางหญ้าแพรก กล่าวว่าการจัดเวทีประชาคมในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมเสนอปัญหาและความต้องการของประชาชนตลอดจนกำหนดแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองผ่านกระบวนการประชาคมเป็นกรอบและแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบางหญ้าแพรกมาวิเคราะห์จัดทำแผนงาน โครงการต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

วิ่งมินิมาราธน3

ในครั้งนี้ประชาชนในพื้นที่ต้องการให้เทศบาลปรับปรุงทางเส้นทางสัญจรไปมาในหมู่บ้านที่ยังไม่มีถนนเข้าถึงรวมทั้งติดตั้งกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านและชุมชนให้ครบทุกจุดนอกจากนี้ขอให้มีการสนับสนุนคูณภาพชีวิตด้านคนพิการ ผู้สูงอายุและด้านการศึกษาให้ครอบคลุม ซึ่งทางเทศบาลจะดำเนินการแผนและจัดทำให้เป็นไปตามความต้องการของประชาชนต่อไป../

สุเมธ/ภาพ/ข่าว