จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ห้องประชุมภัตตาคารนิวรสทิพย์ นายเทพประสิทธ์ วงษ์ท่าเรือ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานเปิดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง (จัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร) กิจกรรมที่ 1 อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่ ผู้บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ โดยมี ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมอบรมเป็นจำนวนมาก

footer_master

ด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  จังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยกิจกรรมสร้างศักยภาพด้านความมั่นคง (จัดระเบียบสังคม แรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการจังหวัดสมุทรสาคร) กิจกรรมที่ 1 อบรมเพิ่มศักยภาพเจ้าหน้าที่  ผู้บังคับใช้กฎหมายจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดระเบียบสังคมแรงงานต่างด้าวแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในกฎระเบียบข้อบังคับ ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการบังคับใช้กฎหมาย ป้องกัน ปราบปราม  การบังคับใช้แรงงาน การค้ามนุษย์ และการกวดขันแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดการบูรณาการ ลดผลกระทบต่อด้านเศรษฐกิจสังคมและความมั่นคง

footer_master

ทั้งนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัด  กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  วันที่ 1 กรกฎาคมนี้ จังหวัดสมุทรสาคร    จะออกตรวจแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายอย่างเข้มงวด ไม่มีการยกเว้น   จึงขอฝากให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานอ้างอิงกฎหมาย กฎระเบียบ ปฏิบัติงานอย่างสุจริตใจ อย่าเรียกรับผลประโยชน์ ต้องรู้กฎหมายอย่างถูกต้องและแม่นยำ และต้องมีข้อมูลของสถานประกอบกิจการก่อนเข้าตรวจ เพื่อป้องกันการฟ้องกลับของผู้ประกอบกิจการ

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว