จังหวัดเคลื่อนที่

AD WEB CCTV

fm - จังหวัด1

โดยการจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ครั้งนี้ ได้มีขึ้นที่ เทศบาลนครอ้อมน้อย  อ.กระทุ่มแบน  โดยนายมีนายอำพล       อังคภากรณ์กุล  รองผู้ว่าราชการจังหวัด  รักษาราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดโครงการ

fm - จังหวัด3

สำหรับโครงการนี้  ได้จัดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล  ที่ต้องการให้ส่วนราชการต่างๆ ลงพื้นที่พบกับประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อการแก้ไขปัญหาและการให้บริการแก่ประชาชน  เป็นการลดช่องว่างระหว่างประชาชนกับหน่วยงานราชการ  ตลอดจนเป็นการลดภาระค่าใช้จ่าย  และลดการเสียเวลาเดินทางให้กับประชาชนอีกด้วย

fm - จังหวัด2

กิจกรรมภายในงาน ได้มีหน่วยงานต่างๆ มาเปิดบูธให้ความรู้  มีการจัดจำหน่ายสินค้า  และให้บริการด้านต่างๆกับประชาชนอย่างมากมาย  นอกจากนี้ทางด้านรองผู้ว่าราชการจังหวัด   ได้ขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนที่มาร่วมโครงการ  ให้ช่วยกันรักษาความสงบสุขของบ้านเมือง    มีความรู้รักสามัคคี  และร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด  และปัญหาที่กระทบต่อสังคม  หากพบเบาะแสการกระทำที่ผิดกฎหมายให้ช่วยแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจ  หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงได้รับทราบทันที เพื่อที่จะลงไปดำเนินการให้ถูกต้อง  ส่วนในเรื่องของสิ่งแวดล้อม ได้ขอให้ทุกคนเห็นความสำคัญ  และให้คิดว่าเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องช่วยกันดูแล  อย่าปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานราชการ  หรือผู้ใดผู้หนึ่ง  เพราะความสำเร็จในการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกคน

fm - จังหวัด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว