จังหวัดสะอาด

AD WEB CCTV

fm - จังหวัดสะอาด1

เทศบาลนครสมุทรสาคร นายสุภาพ  แซ่เฮ้ง นายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร นายสาคร      อิ่มพรรณไชย รองนายกเทศมนตรีนครสมุทรสาคร พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านการสาธารณสุข   ลงพื้นที่พัฒนาทำความสะอาด บริเวณชุมชนเศรษฐกิจ 1  ซึ่งได้ดำเนินการตามโครงการจังหวัดสะอาด ภายใต้นโยบายของรัฐบาล โดยใช้หลักการ 3 Rs     คือ การใช้น้อย ใช้ซ้ำ และนำกลับมาใช้ใหม่  ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อลดปริมาณการเกิดขยะมูลฝอยในชุมชน

fm - จังหวัดสะอาด2

ทั้งนี้ภายในโครงการได้มีการพัฒนาทำความสะอาดในหลายๆด้าน เช่น    การตัดแต่งต้นไม้ การเก็บกวาดเศษใบไม้ การดูแลถนนท่อระบายน้ำ  เก็บขยะมูลฝอย   เก็บป้ายโฆษณาที่ติดตั้งโดยไม่ได้ขออนุญาต  เป็นต้น  นอกจากนี้ยังได้มีการตรวจสอบและเพิ่มเติมถังดับเพลิงตามจุดต่างๆภายในชุมชนเศรษฐกิจ 1  แนะนำวิธีการใช้ถังดับเพลิงแก่ประชาชน  เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่อีกด้วย

fm - จังหวัดสะอาด4

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว