จังหวัดสมุทรสาคร ปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ

AD WEB CCTV 14-6-60

 

footer_master

ที่บริเวณแปลงปลูกป่าชายเลน หมู่ที่ 6 ตำบลบางหญ้าแพรก นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561 โดยมีพันเอก เกรียงชัย สุวรรณทัต  รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสมุทรสาคร ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วน ราชการ ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภาคเอกชน และประชาชนจิตอาสาเรา “ทำความ ดี ด้วยหัวใจ” เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจำนวนมาก

footer_master

นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 28 กรกฎาคม 2561  จังหวัดสมุทรสาครได้จัดโครงการปลูกป่าชายเลนเฉลิมพระเกียรติขึ้น เพื่อเป็นกิจกรรมสาธารณประโยชน์ ด้วยการปลูกต้นแสมและต้นโกงกาง จํานวน 1,000 ต้น และเก็บขยะบริเวณชายฝั่งทะเล  ทั้งนี้เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลนในเขตป่าสงวนแห่งชาติอ่าวมหาชัยฝั่งตะวันตกที่มีสภาพเสื่อมโทรม ให้ฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์  เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนซึ่งเป็นแหล่งที่พักอาศัยของสัตว์น้ำวัยอนุบาลให้มีมากยิ่งขึ้น  และเพื่อปลูกฝังจิตสํานึกให้ราษฎรในท้องถิ่นมีใจรักต้นไม้  รักป่าชายเลน หวงแหนทรัพยากรป่าชายเลนและรักษาสิ่งแวดล้อมต่อไป

footer_master

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว