งานวัน อปพร.

ADS-cable-tv-website-6-12-61-(แก้)

 

footer_master

เมื่อเวลา 10.30 น.ของวันที่ 26 มีนาคม 2562 ที่ลานสาครบุรี ศาลากลางจังหวัดสมุทรสาคร นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ในฐานะผู้อํานวยการศูนย์    อปพร.จังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “วัน อปพร.”ประจําปี 2562 โดยมีร้อยตํารวจตรีสัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสมุทรสาคร ส่วนราชการ และอปพร.เข้าร่วมงาน

ร้อยตํารวจตรีสัณฐิติ ธรรมใจ หัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร ผู้ช่วยผู้อํานวยการศูนย์ อปพร.จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ทุกวันที่ 22 มีนาคม ของปี ถือเป็นวันสําคัญของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน โดยศูนย์ อปพร.กลาง กําหนดให้เป็น “วัน อปพร.” เพื่อยกย่องเชิดชู คุณงามความดีของ อปพร. ที่ได้เสียสละอุทิศกําลังกาย กําลังใจ และความรู้ ความสามารถที่มี เข้ามาช่วยเหลือสังคมภายใต้อุดมการณ์ “เมตตา กล้าหาญ” โดยมิได้หวังผลประโยชน์หรือสิ่งตอบแทนใดๆ จนเป็นที่ประจักษ์แก่สังคม ปัจจุบัน     อปพร.ถือเป็นพลังภาคประชาชนที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง ในการสนับสนุนผลักดันนโยบายของรัฐบาล ไปสู่การปฏิบัติในระดับพื้นที่ โดยผนึกกําลังกับส่วนราชการปฏิบัติงานด้วยความมุ่งมั่น อดทน และเสียสละ เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสร้างความปลอดภัยให้สังคมในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัย ทั้งยังสนับสนุนนโยบายสําคัญอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาล ได้แก่ การสร้างความปรองดองสมานฉันท์ เพื่อสร้างความสามัคคีของคนในชาติ กิจกรรมรณรงค์สร้างความปลอดภัยบนถนน  เป็นต้น ด้วยความตระหนักและสํานึกในหน้าที่ของพลเมืองไทย พลังความสามัคคีของ อปพร.จึงเป็นกลไกประชารัฐ” ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่มีความสําคัญอย่างยิ่ง

สำหรับการจัดงาน “วัน อปพร.”ประจําปี2562 ในวันนี้ จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การอ่านสาร วัน อปพร.ของ พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย, ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง การมอบโอวาท การกล่าวปฏิญาณตน การสวนสนาม และการมอบเกียรติบัตรพร้อมของที่ระลึก ให้แก่ นายสนั่น  นครธรรม อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนดีเด่นจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2562  และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประเภทเทศบาลตำบล ประจำปี 2562  ให้แก่ ศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลนครสวนหลวง อำเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย ภาพ /พรเพ็ญ ข่าว