งานวันเด็กโรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม

ADS-WEB-NET POST WEB 50 ทับ 20

FT วัดช่องลม1

ที่โรงเรียนเทศบาลวัดช่องลม( เปี่ยมวิทยาคม) ได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563ขึ้นท่ามกลางบรรดานักเรียนและผู้ปกครองที่มาร่วมงาน  โดยมีนายมานิตย์ ชื่นจิตร์ รองปลัดเทศบาลนครสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วย คณะกรรมการบริหารสถานศึกษา  และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม

ต่อมาประธานในพิธี ก็ได้อ่านสารวันเด็กจากท่านนายกรัฐมนตรี  และกล่าวเปิดงานวันเด็กแห่งชาติขึ้น  และได้มีการมอบทุนการศึกษา  พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดี ประพฤติดี ช่วยเหลืองานดี จำนวน 35 คน และชมการแสดงจากนักเรียนในชุดต่างๆ  อีกทั้งยังมีการแจกของขวัญวันเด็กให้กับนักเรียน ซุ้มกิจกรรมเล่นเกมและซุ้มอาหารให้เด็กๆและผู้ปกครองได้รับประทานฟรีกันแบบไม่อั้นอีกด้วย

FT วัดช่องลม2

สำหรับงานวันเด็กที่โรงเรียนวัดช่องลม ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อให้เด็กและเยาวชนรู้จักหน้าที่ของตนเองและอยู่ในระเบียบวินัย  เพื่อให้ประชาชน ผู้ปกครอง ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก สนใจในการอบรมเลี้ยงดู สั่งสอนเด็ก และช่วยเหลือสงเคราะห์เด็กเป็นพิเศษ   เพื่อให้เด็กและเยาวชน ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  อีกทั้งได้มีพื้นที่ในการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

FT วัดช่องลม4

FT วัดช่องลม3

ธราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว