งานวันเด็กแห่งชาติโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร

AD-WEB-CCTV-6-12-61

s-วันเด็กอนุบาล-01

ที่โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร นายวุฒิชัย สุริยะสุนทร ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสมุทรสาครเป็นประธานในพิธีเปิดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติประจำปี2562 โดยมีคณะครู นักเรียนเข้าร่วมจำนวนมาก

สำหรับการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของสังคม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ใหญ่และผู้มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน ได้ร่วมมือกันในอันที่จะปลูกจิตสำนึกให้เด็กได้ยึดมั่นในสถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย รวมทั้งเป็นผู้มีนิสัยใฝ่ศึกษาหาความรู้ รู้จักหน้าที่ตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีความเชื่อมั่นในตนเองภายใต้การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยเปิดโอกาสให้เด็กได้แสดงความสามารถ ซึ่งเป็นแนวทางที่จะพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพให้กล้าคิด กล้าสร้างสรรค์ผลผลิตจากจินตนาการ ที่ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ เพื่อจะได้เติบโตขึ้นอย่างมั่นคง ด้วยความสำนึกในคุณค่าของภูมิปัญญาท้องถิ่นและงอกงามด้วยความรู้ระดับสากล โดยภายในงานมีกิจกรรมการจับไข่ชิงโชค รวมทั้งแจกของรางวัลพร้อมจักรยานจำนวนมาก

s-วันเด็กอนุบาล-02

s-วันเด็กอนุบาล-03

s-วันเด็กอนุบาล-04

s-วันเด็กอนุบาล-05

สุเมธ/ภาพ/ข่าว