งานวันมหกรรมอาชีพ จังหวัดสมุทรสาคร

WEB-02

FT มหกรรมอาชีพ1

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ที่แลนมาร์คมหาชัย  รองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ได้เดินทางมาเป็นประธานเปิดงานวันมหกรรมอาชีพจังหวัดสมุทรสาคร  พร้อมด้วย  นางสาวอนุสรี ทับสุวรรณ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โฆษกคณะกรรมาธิการแรงงาน  นายกันกวี ทับสุวรรณ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน และคณะผู้บริหารกรมการจัดหางาน   นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสมุทรสาคร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมงาน

FT มหกรรมอาชีพ2

ด้านรองศาสตราจารย์ ดร.จักษ์ พันชูเพชร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน  กล่าวว่า การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  อีกทั้งยังเป็นการเปิดโลกทัศน์และจุดประกายความคิดในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชน รวมถึงเปิดโอกาสให้นายจ้างได้พบปะกับผู้ผลิตสินค้าหรือกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน เพื่อให้เกิดการจ้างผลิตสินค้าหรือชิ้นงานเพิ่มขึ้น  การนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์มาแสดงและจำหน่ายในครั้งนี้ จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ กระจายรายได้สู่ชุมชนได้เป็นอย่างดี

FT มหกรรมอาชีพ3

สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย กิจกรรมสาธิตอาชีพอิสระกว่า 30 อาชีพ ผู้ที่สนใจสามารถทดลองฝึก  ปฏิบัติจริง และได้เรียนรู้วิธีการ ขั้นตอนเพื่อนำไปพัฒนาหรือต่อยอดในการประกอบอาชีพที่สนใจต่อไปได้ การแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน 25 อาชีพ เป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าของกลุ่ม  ให้เห็นถึงฝีมือในการผลิตคุณภาพสินค้า  นายจ้าง/สถานประกอบการที่มาร่วมงานได้เข้าถึงกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระ และกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้านโดยตรงอันนำไปสู่การจ้างผลิตชิ้นงานหรือว่าจ้างผลิตสินค้าต่อไป นิทรรศการด้านอาชีพและนวัตกรรมจากหน่วยงานต่างๆ อาทิ นิทรรศการหุ่นยนต์กู้ระเบิด จากวิทยาลัยอาชีพบ้านแพ้ว และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร นิทรรศการนวัตกรรมการทำกะปิถั่วและซีอิ้วผง จากวิทยาลัยประมง นิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรสาคร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานกิจกรรมมาให้บริการ ได้แก่ กรมการจัดหางานให้บริการแนะแนวอาชีพ บริการทดสอบความพร้อมทางอาชีพ บริการทดสอบความถนัดทางอาชีพ กรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้บริการข้อมูลการพัฒนาฝีมือแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายและสวัสดิการแรงงาน สำนักงานประกันสังคมให้บริการตรวจสุขภาพและการรับสมัครเป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40

FT มหกรรมอาชีพ4

ส่วนบริษัทที่เข้าร่วมสมัครและสัมภาษณ์งาน 38 แห่ง ทั้งในจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดใกล้เคียง เช่น สำนักงานสถิติจังหวัดสมุทรสาคร บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) บริษัท ยูนิคอร์ด จำกัด (มหาชน) บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด บริษัท ดีไลท์  ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เป็นต้น  รวมตำแหน่งงานมากกว่า 305 ตำแหน่ง 2,043 อัตรา ตำแหน่งงานว่างที่นายจ้างต้องการมากที่สุด ได้แก่ แรงงานบรรจุผลิตภัณฑ์ ผู้ตรวจสอบด้านความปลอดภัย สุขภาพ และคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช่างไฟฟ้าอาคารและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่น ๆ ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ ฝ่ายปฏิบัติการด้านการผลิต (ประเภท C,D,E) เจ้าหน้าที่บัญชี เป็นต้น นอกจากนี้ ภายในงานยังมีการสาธิตและฝึกปฏิบัติอาชีพอิสระ เช่น ตัดผมชาย นวดแผนไทย การพับเหรียญโปรยทาน การทำพวงกุญแจจากคริสตัล การวาดลายเบญจรงค์ เป็นต้น  ซึ่งงานนี้ จะมีขึ้นในวันที่ 7 ธ.ค.นี้อีกหนึ่งวัน ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 06.00 น. ที่แลนมาร์ค มหาชัย

FT มหกรรมอาชีพ5

ธาราธร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว