งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและงานวันครอบครัว

AD WEB NET 2

 

tp-ผู้สูงอายุ1

งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัว ได้จัดขึ้นที่ลานเอนกประสงค์โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย โดยมีนายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในการเปิดงาน  ซึ่งมีผู้สูงอายุจากทั้ง 3 อำเภอ เข้าร่วม

โดยกิจกรรมนั้นมีการแสดงจากผู้สูงอายุ การมอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้กับผู้สูงอายุที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับสังคม ซึ่งได้แก่ นางวันดี มหาวีโร การมอบเกียรติบัตรแม่สูงวัยเป็นต้นแบบที่มีความมานะอดทน ขยันหมั่นเพียร และดำรงชีวิตตามรอยพระยุคลบาท ได้แก่  นางภรภัทร  ฉัตรวุฒิเดชา,นางวาสนา รามนัฎ และนางสาวสุคนธิการ วิเศษคุณ  ส่วนผู้ที่ได้รับโล่ครอบครัวร่มเย็นปีนี้ได้แก่ นางโสภา พุกบัวขาว  จากนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้นำผู้ที่มาร่วมงานร่วมสรงน้ำพระพุทธรูปและรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ

นอกจากนี้แล้วยังมีการแจกข้าวสาร ผ้าห่ม การตรวจสุขภาพ ตรวจวัดสายตา การคัดกรองโรค ให้ความรู้เรื่องเบี้ยยังชีพ บริการตัดผมฟรี การรับประทานอาหารร่วมกัน และกิจกรรมอีกมากมาย ที่จัดขึ้นเพื่อผู้สูงอายุ

  

 

 

 

tp-ผู้สูงอายุ2 tp-ผู้สูงอายุ3

 

เอเซีย ภาพ/พรเพ็ญ ข่าว