งานวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

footer_master

ที่ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย  นายประภัสสร์  มาลากาญจน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ   และวันครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร ประจำปี 2561 พร้อมด้วย  รองผู้ว่าราชการจังหวัด   หัวหน้าส่วนราชการ  หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน  และชมรมผู้สูงอายุจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ภายในงาน ผู้ว่าราชการจังหวัดได้มอบดอกไม้แสดงความยินดีให้แก่นายสมพร เมืองคล้าย  ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ครอบครัวร่มเย็นจังหวัดสมุทรสาคร” จากรองนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา  ต่อมาเป็นพิธีรดน้ำผู้สูงอายุ  การมอบของขวัญให้ผู้สูงอายุอีกด้วย

footer_master

นอกจากนี้ภายในงานยังมี การแสดงนิทรรศการและกิจกรรมการบริการจากหน่วยต่างๆ เช่น  ตรวจสุขภาพ  บริการวัดสายตา  คัดกรองโรค  บริการตัดผม  บริการนวดแผนไทย  การฝึกอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ

นางจินตนา จันทร์บำรุง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร เปิดเผยว่า  งานนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้สังคมได้เห็นคุณค่าของผู้สูงอายุ และร่วมแสดงความกตัญญูกตเวที ต่อผู้สูงอายุตามวัฒนธรรมอันดีของสังคมไทย  อีกทั้งเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพภูมิปัญญา และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมมากขึ้น

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว