งานวันครู

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

วันครู1

ที่โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันครู ประจำปี 2561 โดยมีนายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร นายมณฑล ไกรวัตนุสสรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร นายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครเข้าร่วมในงานกันอย่างพร้อมเพรียง

วันครู2

โดยทางด้านนายปรีดี ภูสีน้ำ ศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสาคร  กล่าวว่าสำหรับปีนี้กระทรวงศึกษาธิการกำหนดจัดงานวันครูเป็นปีที่62 โดยกำหนดหัวข้อแก่นสารของการจัดงานวันครูประจำปี2561 ว่า “เฉลิมรัชสมัย ครูไทยพัฒนา” โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพวรางกูร และเพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์รวมทั้งเพื่อส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและพัฒนาวิชาชีพครูตลอดจนเพื่อส่งเสริม สามัคคีธรรม ความร่วมมือและความเข้าใจอันดีระหว่างครู และครูกับประชาชน  โดยภายในงานมีกิจกรรมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง,นิทรรศการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทร เทพวรางกูร พิธีรำลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์และการมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ได้รับรางวัล ยกย่องเชิดชุเกียรติ ประเภทต่างๆจำนวน685คน9โรงเรียนอีกด้วย

วันครู3

วันครู5

วันครู4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว