งานมหกรรมการศึกษาสาครบุรี4.0

AD WEB CCTV 14-6-60

มหกรรมการศึกษา

ที่โรงเรียนเอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร นายทวี ทะนอก ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมงานนิทรรศการทางการศึกษามหกรรมการศึกษาสาครบุรี4.0 โดยมีนางกัลยา มาลัย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาคร นายสมชัย ชวลิตธาดา ผู้อำนวยการโรงเรียนเอกชัย พร้อมคณะผู้บริหารสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาครและคณะครูนักเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรสาครเข้าร่วม
มหกรรมการศึกษา2

สำหรับการจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ที่เกิดกับผู้เรียนในปีการศึกษา 2560 เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในกระบวนการจัดการศึกษา สร้างลูกหลานชาวสมุทรสาคร สู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 หรือปฏิรูปการเรียนรู้ สู่ศตวรรษที่ 21 และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้สอน นักเรียน รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมความสามารถนักเรียนในด้านต่างๆ โดยกิจกรรมภายในงานมีนิทรรศการผลงานครู นักเรียน ที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบนำเสนอผ่านสื่อต่างๆที่หลากหลาย อาทินิทรรศการการจัดการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่21 ศาสตร์แห่งพระราชา ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ ,กิจกรรมตลาดนัดสินค้า 1โรงเรียน1ผลิตภัณฑ์ ,การออกร้านนำเสนอสื่อ วัสดุเทคโนโลยีการศึกษา และผลงานนักเรียนระดับนานาชาติของสถานศึกษาชั้นนำรวมทั้งกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลุ่มเครือข่ายโรงเรียนอีกด้วย
มหกรรมการศึกษา3

มหกรรมการศึกษา4

สุเมธ/ภาพ/ข่าว