งานผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยืน

AD WEB CCTV 14-6-60

footer_master

ที่ลานกิจกรรมชั้น 1  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า (มหาชัย)  กรมการจัดหางาน ได้จัดงาน “ผู้สูงอายุทรงคุณค่า สร้างภูมิปัญญา เพื่อไทยนิยมยั่งยืน” โดยมีผู้สูงอายุในจังหวัดสมุทรสาคร ประมาณ 300 คน เข้าร่วมงาน

footer_master

สำหรับงานนี้ได้จัดขึ้น เนื่องจากผู้สูงอายุเป็นบุคคลที่ทรงคุณค่า มีความรู้ ทักษะและประสบการณ์  โดยเฉพาะภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่มีความสำคัญต่อชุมชนและคนรุ่นหลังเป็นอย่างมาก  ที่จะนำองค์ความรู้ในด้านต่างๆไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาทักษะฝีมือด้านแรงงานของตนเองในอนาคต  อีกทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของภูมิปัญญาท้องถิ่น  ดังนั้นเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสังคมผู้สูงอายุที่มีประสิทธิภาพ จึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อนำมาใช้ปรับสมดุลการทำงานของสังคมผู้สูงอายุ  โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่าง กรมการจัดหางาน โดยกองส่งเสริมการมีงานทำ, กองพัฒนาระบบบริการจัดหางาน สำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร,   ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสาคร, สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสมุทรสาคร, เทศบาลนครสมุทรสาคร และภาคประชาสังคมจัดงานดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใช้ศักยภาพของตนเองไม่ว่าจากการทำงาน หรือการมีส่วนร่วมในสังคม  ที่จะช่วยส่งเสริมคุณค่าของผู้สูงอายุ  ขณะเดียวกันยังทำให้ผู้สูงอายุเป็นกำลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคต ในการสร้างพื้นฐานที่ยั่งยืนอันจะทำให้ประเทศมีความก้าวหน้าสืบไป  โดยกิจกรรมในงานประกอบด้วย การสาธิตการประกอบอาชีพอิสระ การถ่ายทอดองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นจากผู้สูงอายุให้แก่คนรุ่นหลังได้นำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพในอนาคต

footer_master

footer_master

footer_master

วุฒิภักร / ภาพ  กันยารัตน์ / ข่าว