ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

AD WEB CCTV 14-6-60

 

ค่ายยาเสพติด

ที่วัดสุวรรณรัตนาราม (วัดแคราย) ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม อำเภอกระทุ่มแบน” รุ่นที่ 1โดยมีนางสาวจันทร์ฉาย ราชวงค์ ปลัดอำเภอกระทุ่มแบน นายสมหมาย น่วมไม้พุ่ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคราย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สาธารณสุข แพทย์ ทหาร ตำรวจ และวิทยากร มาร่วมกันให้ความรู้และเป็นกำลังใจการในการเลิกเกี่ยวข้องกับยาเสพติดของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 125 คน

นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช นายอำเภอกระทุ่มแบน กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลได้มีนโยบายให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหายาเสพติด และผู้ติดยาเสพติดโดยเน้นการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ และปรับปรุงมาตรฐานการบำบัดรักษาผู้เสพติดในทุกระบบ เพื่อให้ผู้ผ่านการบำบัดสามารถกลับมาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุข และไม่หวนกลับไปใช้ยาเสพติดซ้ำอีก ดังนี้ศูนย์การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอกระทุ่มแบน ที่ทำการปกครองอำเภอกระทุ่มแบน ฝ่ายความมั่นคง จึงได้จัดทำโครงการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระบบสมัครใจ รูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอำเภอกระทุ่มแบน” รุ่นที่ 1 เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอกระทุ่มแบน ภายใต้การบำบัดฟื้นฟูรูปแบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่เน้นการดำเนินงานที่เป็นมาตรฐานตลอดจนให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดในเรื่องของการฝึกทักษะอาชีพ และเพื่อให้ผู้ติดยาเสพติด ลด ละ เลิกยาเสพติด ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างเหมาะสมสำหรับการบำบัดในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 12 วัน และฝึกอาชีพ 30 ชั่วโมง ตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ค่ายยาเสพติด2 ค่ายยาเสพติด3

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว