ความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

AD WEB NET แก้ไข 3-11-60

 

footer_master

ที่ห้องโชติกา โรงแรมเซ็นทรัลเพลส นายประภัสสร์ มาลากาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมเสริมสร้างความรู้งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมี ดร.ปิยรัษฎี ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สร. และรองหัวหน้าสํานักงาน อพ.สธ. ฝ่ายวิชาการ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ผู้อํานวยการสถานศึกษา เข้าร่วมการฝึกอบรมเป็นจำนวนมาก โดยมีคณะผู้บริหาร อพ.สธ. มาเป็นวิทยากรมาบรรยายในการอบรมเสริมสร้าง ความรู้ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่นของจังหวัดสมุทรสาคร

ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า  จังหวัดสมุทรสาคร ได้เข้าร่วมสนองพระราชดําริ โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หรือ อพ.สธ. ตลอดระยะ 5 ปีที่ อพ.สธ. ได้ดําเนินการออกประกาศเรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดําริ ฯ จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีหน้าที่ที่สําคัญ คือ ดําเนินงานและติดตามงานให้เป็นไปตามแผนปฏิบัติการ และสอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.จังหวัดสมุทรสาคร ถือว่าเป็นจังหวัดใหม่ที่เข้าร่วมสนองพระราชดําริ ดังนั้น นับเป็นโอกาสอันดีในการอบรมครั้งนี้ ที่จะสร้างความเข้าใจในแนวทางการดําเนินงานสนองพระราชดําริ อพ.สธ. ของจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามหลักเกณฑ์ของ อพ.สธ. ซึ่งเป้าหมายของจังหวัดสมุทรสาคร คือ สร้างความเข้าใจในการดําเนินงาน อพ.สธ. แก่คณะกรรมการฯของจังหวัดสมุทรสาคร พร้อมทั้งเชิญชวนสถานศึกษาในจังหวัดสมุทรสาคร สมัครเป็นสมาชิก งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสนองพระราชดําริใน งานฐานทรัพยากร ท้องถิ่น เพื่อร่วมขับเคลื่อนการดําเนินงาน อพ.สธ.ของจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสนองพระราชดําริให้เกิดผลยิ่งขึ้นตลอดจน เพื่อให้การขับเคลื่อนการดําเนินงาน อพ.สธ.ของจังหวัดสมุทรสาครเกิดประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงค์ยิ่งขึ้น ต่อไป

 

footer_master footer_master footer_master

เอเซีย/ ภาพ  พรเพ็ญ / ข่าว