คณะศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE

AD WEBSITE CABLE TV

vk To Be 1

ที่ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลสมุทรสาคร  สำนักงานพัฒนาสังคม  กองการพัฒนาชุมชน  จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  กิจกรรมศึกษาดูงานชมรม  TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนภูมิภาค  ในระหว่างวันที่ 27-28 เมษายน 2560  ในจังหวัดสมุทรสาคร  และจังหวัดเพชรบุรี  โดยมีนายแพทย์วีรพล  นิธิพงศ์  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร  เป็นประธานเปิดงาน  พร้อมทั้งมีตัวแทนเยาวชนชม TO BE NUMBER ONE  ในชุมชนกรุงเทพมหานครจาก 50 เขต เข้าร่วม

vk To Be 3

vk To Be 2

ในการศึกษาดูงานครั้งนี้  ทางคณะฯได้มาศึกษาดูงาน TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสมุทรสาครในภาพรวม   และกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  ในส่วนของชุมชนเกษตรพัฒนา    ซึ่งจังหวัดสมุทรสาคร  มีความเสี่ยงการแพร่ระบาดของยาเสพติดอยู่ในระดับปานกลาง  จึงจำเป็นที่จะต้องยับยั้งความเสี่ยง  โดยการขับเคลื่อนโครงการและกิจกรรม TO BE NUMBER ONE  และมีวิสัยทัศน์ให้สมาชิกมุ่งมั่นเป็นจังหวัด TO BE NUMBER ONE ต้นแบบระดับทองให้ได้ภายในปี 2564  โดยมีการบูรณาการเป็นแผนงาน 11 กิจกรรม ภายใต้โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  ผ่านหลักการ 3 ก และ 3 ยุทธศาสตร์หลัก  คือ  การปลุกจิตสำนึกและสร้างกระแสนิยมที่เอื้อต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  การเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้แก่เยาวชน  และการสร้างและพัฒนาเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด  รวมถึงทางจังหวัดยังประกาศให้ทุกวันที่ 26 มิถุนายนของทุกปีเป็นวัน TO BE NUMBER ONE  จังหวัดสมุทรสาคร  และให้มีการแสดงสัญลักษณ์กันในทุกวันพฤหัสบดีด้วย

vk To Be 4

รวมถึงได้มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ เช่น สื่อโทรทัศน์ รายการสมุทรสาครที่นี่ ทู บี นัมเบอร์ วัน  และรายการวิทยุถึง 6 สถานี   ซึ่งจากการดำเนินงานส่งผลให้มีกิจกรรมชมรมเกิดขึ้น 314 ชมรม  มีศูนย์เพื่อนใจฯ 53 แห่ง  และในปี 2560 ก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มสูงขึ้นอีก  ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้จึงส่งผลให้กลุ่มเยาวชนมีความเข้มแข็งมากขึ้น  เกิดค่านิยมของการเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด  โดยมีคำขวัญว่า “สมุทรสาคร รวมพลัง สร้างคนดี TO BE NUMBER ONE  ”

ไกรสร / ภาพ  วีรวรรณ / ข่าว