ข้าราชการต้องทำตัวเป็นกลางในการเลือกตั้ง

AD-WEB-CCTV-6-12-61

footer_master

นายสมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ได้ชี้แจงว่า จากที่ได้เข้าประชุมกับทางกระทรวงมหาดไทย โดยกรมการปกครอง ร่วมกับ สำนักงาน คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในการเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2562 เพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับการเลือกตั้ง

สำหรับภารกิจที่กระทรวงมหาดไทย รับผิดชอบในการสนับสนุน กกต. ในการจัดการเลือกตั้งครั้งนี้ ประกอบด้วย ด้านการจัดการเลือกตั้ง โดยในด้านทะเบียนราษฎร มีการลงทะเบียนผู้ขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า การกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่ตั้ง รวมทั้งการพิมพ์บัญชีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง และจัดพิมพ์หนังสือแจ้งเจ้าบ้าน ตลอดจนรับคำร้องขอเพิ่มชื่อ-ถอนชื่อ ในบัญชีรายชื่อของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และเพื่อให้การบริหารจัดการเลือกตั้งมีประสิทธิภาพ กระทรวงมหาดไทย ได้มีการจัดตั้งศูนย์สนับสนุนและประสานงานการเลือกตั้ง ทั้งในระดับกระทรวง จังหวัด อำเภอ รวมทั้งได้มอบนโยบายให้แก่ผู้บริหาร ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ เพื่อให้การสนับสนุน กกต. ในการจัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อย ได้ให้มีการจัดทำแผนเผชิญเหตุและซักซ้อมแผน มีการติดตาม ข้อมูลข่าวสารและสถานการณ์ในพื้นที่ รวมทั้งการประชาสัมพันธ์ รณรงค์เผยแพร่เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง และเน้นย้ำขอให้ทุกฝ่ายได้ศึกษาระเบียบข้อกฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้เข้าใจอย่างถ่องแท้ และต้องวางตัวเป็นกลาง สนับสนุนภารกิจตามที่ กกต.ร้องขอ ส่วนเรื่องการร้องเรียนในเรื่องการทุจริตหรือความไม่โปร่งใส ของผู้สมัคร ส.ส.แต่ละคนในพื้นที่จ.สมุทรสาครยังไม่มีร้องเรียนเข้ามา

footer_master footer_master

เอเชีย ภาพ / พรเพ็ญ ข่าว